Všeobecné zmluvné podmienky CK Pitipitipa - príloha k zmluve

Spoločnosť Pitipitipa, s r.o., IČO: 45377391, DIČ: 2022950776 so sídlom Námestie SR 10/10D, 014 01 Bytča, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 52298/L, (ďalej len organizátor prípadne, CK) zabezpečuje a poskytuje ubytovacie, stravovacie, dopravné, sprievodcovské a iné služby pre klientov. Za zájazd sa považuje akákoľvek kombinácia týchto poskytovaných služieb.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov a pobytov organizovaných cestovnou kanceláriou, ktoré ponúka formou osobitných ponukových listov, alebo formou vlastnej internetovej ponuky na www.pitipitipa.com. Vzťahujú sa aj na doobjednané služby k zájazdu, pokiaľ sa na obstaranie týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva.

 

I.     Zmluvný vzťah

1)       Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a)       Organizátor zájazdu (ďalej organizátor) – je cestovná kancelária Pitipitipa, spol. s. r. o., IČO: 45377391, DIČ: 2022950776 so sídlom Námestie SR 10/10D, 014 01 Bytča, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 52298/L, ktorá v rámci svojho predmetu podnikania, prípadne prostredníctvom predajcov zájazdu, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, zabezpečuje klientovi účasť na zájazde. Predajca zájazdu je osoba, ktorá je organizátorom autorizovaná na podávanie informácii o jeho zájazdoch a na sprostredkovanie uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva). Predajca zájazdu nie je oprávnený poskytovať v mene organizátora akékoľvek prísľuby nad rámec informácií, ktoré obdržal od organizátora a ani na menenie stanoveného obsahu Zmluvy.

a

b)       Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom. Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s CK uzatvorila Zmluvu o obstaraní zájazdu alebo realizovala písomnú objednávku a/alebo osoba, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo písomná objednávka potvrdila, a/alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol. Klienti mladší ako 15 rokov sa zájazdu môžu zúčastniť len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde. Objednávateľ zájazdu pre ucelenú skupinu klientov – je právnická alebo fyzická osoba, ktorá jedná a vystupuje v mene ucelenej skupiny. Zmluvným partnerom nie je jednotlivý člen skupiny, ale osoba, ktorá skupinu zastupuje a jedná v jej mene.

2)       Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe:

a)       platne uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva),

b)        potvrdenia písomnej individuálnej objednávky objednávateľa na zájazd alebo služby, ktoré sú realizované na vyžiadanie. Zmluva, resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca. Pokiaľ tuzemec objednáva zájazd alebo služby pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní zájazdu alebo služieb. V prípade, že si klient rezervoval zájazd a neuzavrie zmluvu na zájazd do 7 dní, môže ju organizátor zájazdu jednostranne zrušiť, a to i bez oznámenia klientovi. V prípade, že sa Zmluva uzatvára v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu môže byť Zmluva uzavretá aj formou potvrdenia objednávky zaslanej faxom alebo prostredníctvom internetu.

c)       alebo zaplatením zájazdu.

3)        Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará CK vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd, pobyt). Akékoľvek ďalšie služby nad rámec služieb uvedených v základnej a vopred pripravenej ponuke môžu byť poskytnuté s nárokom na zaplatenie týchto služieb. Potvrdením zmluvného vzťahu vzniká CK právo na zaplatenie ceny služieb alebo jej časti objednávateľom.

4)       Potvrdením zmluvného vzťahu objednávateľ dosvedčuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a súčasne sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú sumu za objednanú službu, resp. kombináciu služieb cestovného ruchu. V prípade, že objednávateľ uzatvára Zmluvu v prospech ďalších objednávateľov zájazdu uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných objednávateľov konať v ich mene a súhlasom na uzatvorenie Zmluvy a poskytnutie ich osobných údajov CK. Ďalej sa objednávateľ aj v mene týchto osôb zaväzuje za splnenie záväzkov voči CK a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným objednávateľom zájazdu informácie určené CK pre objednávateľov zájazdu. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie služby, ktoré sú dohodnuté písomne. Zaplatenie zálohy, resp. celej ceny zájazdu je objednávateľ povinný na výzvu CK preukázateľným spôsobom doložiť.

5)       Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším objednávateľom uvedeným na Zmluve zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. Platným dokladom pre nástup objednávateľa na zájazd je platná Zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.

6)       V prípade, že objednávateľ zájazdu má záujem o služby na vyžiadanie, zmluvné strany si dohodli úhradu garančnej zálohy vo výške minimálne 10% z ceny týchto služieb (výška zálohy je závislá od termínu zájazdu). Aj takýto vzťah sa už pokladá za objednávku zájazdu. V prípade potvrdenej správy o obsadenosti kapacít mu CK vráti garančnú zálohu v plnej výške. V prípade storna na vyžiadanie objednaných služieb platia pre objednávateľa stornopoplatky v zmysle čl. VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

 

II.   Cenové a platobné podmienky

1)       Ceny zájazdov, ubytovania a súvisiacich služieb organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená na Zmluve potvrdenej CK v EUR. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ sám pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.

2)       Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu resp. služieb max o 10%  v prípade, že dôjde k:

a)       zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b)       zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov zahrnutých v cene zájazdu,

c)       zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdov v priemere o viac ako 5%, v prípade, že k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu,

d)       pri preukázateľnom zvýšení úrovne cien potravín, ubytovania a iných služieb o rozdiel medzi zvýšenou cenou poplatkov a poplatkov zahrnutých v cene zájazdu,

3)       Ak dôjde k zmenám podľa predchádzajúceho bodu do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, CK cenu zájazdu uvedenú v Zmluve jednostranne zvýši:

a)       o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2 písmena a) a b) a d) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu,

b)       o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu národnej meny použitého na stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5% podľa ods. 2 písmena c).

Písomné oznámenie o zvýšení ceny je CK povinná objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

4)       CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu objednaných služieb pred ich poskytnutím.

5)       CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a)       V prípade individuálnych zájazdov:

i) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50%   z ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak,

ii) najneskôr 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb,

iii) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% z ceny objednaných služieb,

iv) Vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka, early booking a pod.) a pri prezentovaných akciách (first moment a pod.) je cena zájazdu alebo služby splatná ihneď jednou čiastkou.

b)       V prípade skupinových zájazdov:

i) 30%  z celkovej ceny zájazdu je klient povinný zaplatiť do 14 dní od podpísania Zmluvy na zájazd pre kolektívnu klientelu (v prípade komplexného cestovného poistenia je klient povinný zaplatiť aj 100% sumy za poistenie). Uvedená podmienka platí iba pre ucelené skupiny,

ii) doplatok do celkovej výšky objednaných služieb na zmluve minimálne 35 dní pred nástupným dňom na zájazd.

Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je CK Pitipitipa oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VI. týchto Všeobecných podmienok.

 

III.  Práva a povinnosti objednávateľa

1)       K základným právam objednávateľa patrí najmä:

a)       právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b)       právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c)       právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,

d)       právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VI. týchto Všeobecných podmienok

e)       právo obdržať najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd ďalšie podrobné písomné informácie  o skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde, a to najmä upresnenie nasledovných údajov,

i)        ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu,

ii)       údaje o počte a výške týchto platieb, ak sú súčasťou zájazdu,

iii)      ak je súčasťou zájazdu ubytovanie, jeho názov, poloha, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky,

iv) ak je súčasťou zájazdu doprava, druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty,

v) spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu,

vi) podrobnosti o možnosti kontaktu na zástupcu CK v mieste pobytu,

vii) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú osobu a telefónne číslo zástupcu CK v mieste pobytu, na ktorého sa objednávateľ môže v ťažkostiach obrátiť a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas pobytu,

viii) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb (napr. letenku, brožúru o cestovnom poitení, poukaz na čerpanie služieb…),

ix) právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote 45 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty mu toto právo zaniká. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré v súvislosti s touto zmenou cestovnej kancelárii vzniknú.

2)       K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a)       poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu  a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavok CK,

b)       nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

c)       zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,

d)       bez zbytočného odkladu oznámiť CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

e)       prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb,

f)        mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum ( pokiaľ sa požaduje), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu,

g)       riadiť sa pokynmi zástupcu CK v mieste pobytu, prípadne počas cesty,

h)       počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných klientov, dodávateľov služieb  alebo CK,

i)        dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VI. týchto Všeobecných podmienok,

j)        uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa Zmluvy,

k)       uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK,

l)        dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi,

m)      nezúčastňovať sa dopravy a/alebo programu počas zájazdu pod nadmerným vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

3)       K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a)       zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdržia, najmä však ich informovať o rozsahu a kvalite služieb,

b)       určiť vedúceho skupiny v prípade, ak podľa dohody s CK nie je zabezpečený na to určený sprievodca. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb,

c)       odovzdať vopred CK menný zoznam účastníkov, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

4)       V prípadoch, že účastník zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania zájazdu svojim nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu klienta je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného za nevyužité služby.

5)       CK si vyhradzuje právo tiež vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu, ak závažne poruší právne predpisy SR alebo navštíveného štátu. V takomto prípade je účastník zájazdu povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde.

 

IV.  Povinnosti a práva CK PITIPITIPA

1)       V prípade, že nastanú mimoriadne okolnosti brániace organizátorovi dodržať zmluvné podmienky vyplývajúce zo zmluvy, môže organizátor zájazd odložiť, zmeniť jeho trasu, druh dopravy, miesto ubytovania, prípadne ho zrušiť. Každú takúto zmenu je povinný organizátor neodkladne oznámiť klientovi.

2)       Pri zrušení zájazdu zo strany organizátora pre nízky počet klientov je organizátor povinný vrátiť všetky peňažné úhrady. V prípade, že si objednávateľ bude žiadať zaradenie do podobného zájazdu v inom termíne a organizátor v uvedenom termíne má voľné miesto, má klient prednostné právo na zaradenie do zájazdu. V tomto prípade nemá klient nárok na vrátenie peňažných úhrad, ale tieto sa započítajú do ceny nového zájazdu.

3)       Pri závažných zmenách programu, ceny, miesta ubytovania a pod. je organizátor povinný uvedenú zmenu písomne oznámiť klientovi. V prípade, že klient neodstúpi od zmluvy v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o zmenách, má organizátor za to, že s ich zmenami súhlasí.

4)       Organizátor má právo, a to bez následkov porušenia zmluvy, jednostranne prevádzať operatívne zmeny programu, prípadne poskytovania služieb v priebehu zájazdu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné zaistiť pôvodne dohodnutý program, prípadne služby. Organizátor musí dodržať zabezpečenie náhradného programu, prípadne služieb s rozsahom a kvalitou zhodnou s pôvodnými podmienkami, ktoré boli dohodnuté v zmluve. Pokiaľ organizátor zaistí ako náhradné plnenie služby v rovnakej alebo vyššej kvalite ako bolo v zmluve dohodnuté, sú ďalšie prípadné nároky klientov voči organizátorovi vylúčené a klient túto skutočnosť berie na vedomie a podpisom zmluvy ich schvaľuje.

5)       Organizátor nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov z technických a prevádzkových dôvodov (zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, havárie a podobne).

6)       Organizátor zájazdu si vyhradzuje pri predaji zájazdov právo, že nie je povinný zabezpečovať doobsadenie lôžkovej kapacity.

7)       Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve, pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd určený termín na miesto odletu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.

8)       CK nie je povinná poskytnúť klientovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

 

V.   Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1)       Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi  bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny.

2)       CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak je jeho uskutočnenie pre CK ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu, pokiaľ nie je stanovené inak, je 40. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu. Toto sa vzťahuje na skupinové, organizované zájazdy.

3)       CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4)       Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK  na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd. Tento musí byť minimálne v takej kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5)       Ak CK zruší zájazd z iných dôvodov ako sú uvedené v ods. 2) a 3) v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

6)       Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7)       Ak služby podľa ods. 6) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu.

8)       Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien môže podliehať zaplateniu poplatku v paušálnej výške 20,- EUR za jednu zmenu. Ide o zmenu mena účastníka, počtu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VI. týchto Všeobecných podmienok.

 

VI.   Odstúpenie od zmluvy

1)       CK môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2)       Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

a)       bez udania dôvodu,

b)       ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa čl. V. ods. 4) týchto Všeobecných podmienok,

c)       z dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3)       Ak  je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody nie je dotknuté.

4)       Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK , ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

a)       Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

i)        50 Eur + 100% komplexného cestovného poistenia (ďalej len „KCP“), ak dôvodom odstúpenia od zmluvy je závažná choroba, nehoda alebo úmrtie objednávateľa alebo jeho blízkej osoby. Odstúpenie od zmluvy treba bezodkladne nahlásiť písomne, alebo telefonicky v CK Pitipitipa a objednávateľ sa musí preukázať potvrdením od lekára,

ii)       30%  z ceny zájazdu, v prípade storna 30 dní a viac pred prvým dňom plánovaného nástupu na zájazd + 100% KCP,

iii)      50% z ceny zájazdu, v prípade storna od 29 dní do 15 dní pred prvým dňom plánovaného nástupu na zájazd + 100% KCP,

iv)     100% z ceny zájazdu, v prípade storna v čase kratšom ako 14 dní pred prvým dňom plánovaného nástupu na zájazd + 100% KCP,

b)      Organizátor má právo na odstúpenie od Zmluvy s klientom a na plnú výšku storna t.j. 100% z ceny zájazdu v prípade, ak:

i)       klient nedodrží platobné podmienky ceny za zájazd alebo pobyt,

ii)      sa klient nezúčastní na zájazde, pretože sa nedostavil v dohodnutý deň a hodinu na určené miesto odchodu zájazdu,

iii)     pri vrátení klienta z pasovej alebo colnej kontroly pre nedodržanie pasových, colných, devízových alebo iných, s tým súvisiacich predpisov,

iv)     z dôvodu predloženia neplatného cestovného dokladu, resp. z dôvodu predloženia cestovného dokladu, ktorého údaje sa nezhodujú s údajmi uvedenými na zmluve,

v)      z dôvodu prípadného porušovania zákonných predpisov v krajine zájazdu,

vi)     z akýchkoľvek dôvodov vážneho narušovania priebehu zájazdu.

5)      Stornopoplatky sú splatné bez zbytočného odkladu, pričom sa zmluvné strany dohodli, že pohľadávka organizátora, ktorá vznikla z titulu stornopoplatku voči klientovi sa započíta s dovtedy uhradenou cenou zájazdu. Rozdiel vzniknutý medzi uhradenou cenou zájazdu a stornopoplatkom bude klientovi vrátený po 25. dni nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu zmluvy medzi organizátorom a klientom.

V prípade, ak výška stornopoplatku, ktorú je klient povinný zaplatiť organizátorovi, prevyšuje dovtedy uhradenú cenu zájazdu, rozdiel je klient povinný doplatiť najneskôr do 15. dní odo dňa zrušenia Zmluvy alebo odo dňa, kedy mu organizátor zrušenie Zmluvy oznámil a požiadal o zaplatenie stornopoplatku.

V prípade čiastočného stornovania zájazdu (napr. zníženie počtu osôb) sa stornopoplatok vzťahuje len na rozdiel medzi pôvodnou cenou a novou cenou vypočítanou po zohľadnení čiastočného storna a objednávateľ zájazdu musí zaplatiť príplatok za neobsadené lôžko.

V prípade zmien, o ktorých vykonanie požiada klient, napríklad zmena mena v zmluve, predĺženie alebo skrátenie doby zájazdu, zmena termínu odchodu na zájazd, zmena ubytovacej kapacity; ktorá je prevedená do 60 dní pred plánovaným odchodom na zájazd, zaplatí klient za každú zmenu v zmluve organizátorovi zájazdu poplatok vo výške 20 EUR / osoba. V prípade zmeny v Zmluve vykonanej menej ako 60 dní pred plánovaným odchodom na zájazd, zaplatí klient za každú zmenu v Zmluve organizátorovi zájazdu poplatok vo výške 34 EUR / osoba, táto zmena však môže byť prevedená maximálne u dvoch osôb. Prípadné ďalšie zmeny budú zo strany organizátora posudzované ako storno pôvodnej Zmluvy zo strany klienta s povinnosťou klienta uhradiť stornopoplatok a budú považované za novú objednávku. Pokiaľ skutočne vynaložené náklady, ku ktorým došlo zrušením zmluvy alebo zmenou rezervácie, budú vyššie ako horeuvedené poplatky, je klient povinný uhradiť i tento rozdiel.

Klient má právo uplatniť reklamáciu, nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb zájazdu. Reklamáciu treba uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku, a to oznámením u príslušného správcu ubytovacieho zariadenia, prípadne pobytového delegáta. V prípade, že nedostatok nebude bez zbytočného odkladu po jeho oznámení odstránený, je potrebné k uplatneniu reklamácie spísať reklamačný protokol, ktorý musí byť podpísaný klientom a správcom ubytovacieho zariadenia, prípadne pobytovým delegátom. Tento protokol slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie. Dodatočné reklamácie a sťažnosti nepodložené reklamačným protokolom nie je možné prešetriť. Klient je povinný reklamáciu za neodstránené nedostatky počas pobytu s reklamačným protokolom v prílohe zaslať výlučne písomne na adresu centrály organizátora, najneskôr do 3 mesiacov od návratu zo zájazdu.

 

VII.     Osobné údaje

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informovanie o spracovaní osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde a o ich právach vyplývajúcich zo zákonnej úpravy zabezpečuje CK prostredníctvom informácií uverejnených na webovom sídle www.pitipitipa.com v časti „Ochrana a spracovanie osobných údajov“ (GDPR).

 

VIII.    Cestovné poistenie

1)       Súčasťou zájazdov CK PITIPITIPA môže byť komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o. i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde, alebo v prípade nehody, alebo choroby. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené na www.pitipitipa.com. Presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK PITIPITIPA.

2)       Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a cestovnej kancelárii PITIPITIPA neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohoto vzťahu.

 

IX.   Záverečné ustanovenia

1)       Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre účastníkov zájazdov CK a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak. Objednávateľ svojim podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo doručenej písomnej individuálnej objednávky potvrdzuje:

a)    že sú mu známe tieto všeobecné zmluvné podmienky ako aj Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované CK PITIPITIPA, s.r.o. a súhlasí s nimi,

b)     že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,

c)     nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom zájazde.

Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ostatných účastníkov zájazdu, uvedených na Zmluve.

Všeobecné podmienky pre ubytovacie zariadenia CK Pitipitipa

1.) Počet osôb, ktoré sú ubytované v obytných mobilných domoch, apartmánoch, domoch a v hotelových izbách nesmie prekročiť počet osôb uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu medzi klientom a CK Pitipitipa.

2.) Rezervácia nadobúda účinnosť len po zaplatení celej sumy pobytu.

3.) Ubytovanie je k dispozícii od 16:00. Pri ukončení pobytu ho musíte uvoľniť bezpodmienečne do 10:00 ráno.

4.) Kauciu za ubytovanie je klient povinný zaplatiť pri príchode. Táto záloha mu bude vrátená pri odchode, po kompletnej kontrole. CK Pitipitipa si vyhradzuje právo na ponechanie si celej alebo časti kaucie v prípade nesplnenia hygienických podmienok, resp. v prípade poškodenia prenajatého zariadenia. Ak sa odchod klienta musí uskutočniť mimo otváracej doby, ubytovacie zariadenie sa bude kontrolovať až po odchode klienta a záloha mu bude následne vrátená.

5.) O čistotu zariadenia sa počas celého pobytu stará klient. Prenajaté zariadenie musí byť vyčistené pred odchodom klienta, ktorý si ho prenajal, v opačnom prípade si CK Pitipitipa vyhradzuje právo na ponechanie časti z kaucie. Ak má klient záujem o upratovacie služby, môže o ne požiadať. Cena za záverečné upratovanie je pevné stanovená v závislosti od typu ubytovania. Klienti ubytovaní v mobilných domoch  Fare a Roka v rezorte Prairies de la Mer majú záverečné upratovanie zadarmo.

6.) Podrobnosti vybavenia ubytovania nájde klient na webovej stránke CK Pitipitipa pri každom type ubytovania. Posteľná bielizeň a uteráky sú pri niektorých typoch ubytovania už v cene. Pri ostatných modeloch ubytovania si posteľnú bielizeň musí priniesť klient sám, alebo si ju môže za poplatok požičať. Ďalšie služby sú možné za poplatok podľa dostupnosti (plynový gril, vysoká detská stolička, detská postieľka, posteľná bielizeň, uteráky). Poplatky sú uvedené na stránke CK Pitipitipa pri jednotlivom type ubytovania.

7.) CK Pitipitipa a majitelia ubytovacích zariadení sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za finančnú hotovosť a osobný majetok klientov uložený v ubytovacích zariadeniach.

8.) Domáce zvieratá sú povolené iba pri jednotlivých typoch ubytovania. Klient ich musí mať neustále na vodítku a pod kontrolou počas celej doby pobytu.

9.) Turistická daň (pobytová taxa) pre rok 2018 činí sumu 1,50 €/na deň a osobu. Za deti mladšie ako 13 rokov sa daň neplatí.

10.) Rezervácia: Rezervovať pobyt alebo zájazd si môžete emailom, telefonicky alebo na webovej stránke www.pitipitipa.com. Pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% z ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak. Najneskôr 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní pred začiatkom zájazdu alebo pobytu je objednávateľ povinný uhradiť 100% z ceny objednaných služieb.