Všeobecné zmluvné podmienky CK Pitipitipa - príloha k zmluve

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK Pitipitipa, s. r.o.

DEFINÍCIA POJMOV A ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Sprostredkovateľ: Cestovná kancelária (ďalej len „CK“): Pitipitipa, s. r. o., IČO: 45377391, so sídlom Námestie SR 10/10D, 014 01 Bytča, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 52298/L pôsobí na slovenskom trhu ako cestovná  kancelária prevádzkujúca svoju činnosť prostredníctvom webových stránok pitipitipa.sk. CK Pitipitipa je spoločnosť, ktorá v rámci  svojej činnosti koná výhradne ako Sprostredkovateľ. Predmetom činnosti CK Pitipitipa je sprostredkovanie  jednotlivých služieb cestovného ruchu cestujúcemu (objednávateľovi).
 2. Cestujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.
 3. Poskytovateľ služieb: tretia strana, ktorou je ubytovacia spoločnosť, letecká spoločnosť alebo iná spoločnosť, poskytujúca objednávateľovi jednotlivú službu cestovného ruchu na základe zmluvy, ktorú jej sprostredkuje CK Pitipitipa.
 4. Zákon: zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo Pitipitipa uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.
 6. Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.
 7. Rezervácia: zmluva medzi Cestujúcim a Sprostredkovateľom, na základe ktorej CK Pitipitipa sprostredkuje uzavretie zmluvy medzi Cestujúcim a Poskytovateľom služby.
 8. Pitipitipa je ako cestovná kancelária, autorizovaným predajcom Zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len „CK“), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení vo Francúzsku. Všetky CK, s ktorými Pitipitipa spolupracuje, majú v súlade so Zákonom zabezpečenú riadnu ochranu proti úpadku, a to na základe zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (zmluvy o poistení alebo zmluvy o bankovej záruke), uzatvorenej s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku.
 9. Pre účely týchto Podmienok sa zájazdom, v súlade so zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ alebo „Zákon o zájazdoch“), rozumie kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty, a to:

-preprava,

-ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,

-prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motor. vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie -skupiny,

 

I.ZMLUVA O ZÁJAZDE

 1. Zmluvou o zájazde sa CK Pitipitipa zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará ubytovanie alebo zájazd a ostatné objednané služby, a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu a služieb. Zmluva o zájazde vzniká medzi CK Pitipitipa a cestujúcim na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú tieto všeobecné zmluvné podmienky a všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od Pitipitipa obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí zmluvu o zájazde, všeobecné informácie a Pokyny k zájazdu – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách, informácie obsiahnuté na webovom sídle www.pitipitipa.com. CK Pitipitipa si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.
 2. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, podpisom zmluvy o zájazde potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť zmluvu o zájazde a že v prípade uzatvorenia zmluvy o zájazde v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Konajúca osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a že ju informovala o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy o zájazde. Konajúca osoba sa súčasne zaväzuje odovzdať všetkým cestujúcim kompletné informácie určené CK Pitipitipa pre cestujúcich. Všetka korešpondencia potrebná pre naplnenia zmluvy o zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci.

 

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Každý Cestujúci môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané Zájazdy. Pitipitipa nemá v okamihu prijatia objednávky informácie o tom, či je daný Zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne usporiadateľom Zájazdu, príslušnou CK.
 2. Pitipitipa si vyhradzuje právo po odoslaní Cestujúceho objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa Zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.
 3. Vybavenie objednávok Cestujúceho je zo strany spoločnosti CK Pitipitipa riešené nasledovne:

(a) Po tom, čo Cestujúci v súlade s článkom 1. týchto Podmienok vykoná objednávku vybraného Zájazdu a CK Pitipitipa túto objednávku dostane, vykoná CK Pitipitipa rezerváciu Zájazdu alebo ubytovania.

 1. Ak je objednávka zo strany Cestujúceho akceptovaná spoločnosťou CK Pitipitipa alebo organizujúcou CK, dôjde k uzavretiu Zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom a pri splnení uvedených podmienok:

Ak je objednávka Cestujúceho akceptovaná organizujúcou CK, poskytovateľom, ktorá je usporiadateľom objednaného ubytovania alebo Zájazdu, sú Cestujúcemu odovzdané zo strany spoločnosti CK Pitipitipa obchodné podmienky CK, návrh Zmluvy medzi Cestujúcim a príslušnou CK, a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu ceny Zájazdu. CK Pitipitipa bezodkladne po uzatvorení Zmluvy odovzdá Cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej Zmluvy alebo jednoznačne, zrozumiteľne, určito formulované a čitateľné potvrdenie o uzatvorení Zmluvy na trvanlivom nosiči. Cestujúci je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú Zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu spoločnosti CK Pitipitipa a to predovšetkým elektronickou formou. Zaslanie inému subjektu (napr. CK) môže viesť k tomu, že Zájazdu sa Cestujúci nebude môcť zúčastniť. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Cestujúceho záväzné a CK Pitipitipa nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany Cestujúceho (zo strany CK, ktorá organizuje zájazd môže dôjsť napr. k zrušeniu rezervácie alebo odstúpeniu od Zmluvy).

 1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany spoločnosti CK Pitipitipa, resp. organizujúcej CK. Ak nie je Zmluva potvrdená, uplatní sa úprava uvedená v článku 4. týchto Podmienok.
 2. Cestujúci si je vedomý toho, že organizujúca CK môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu Cestujúceho budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí.

 

 

III. CENA, ZMENA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenou za samostané ubytovanie, zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v zmluve o zájazde. Zo zliav poskytovaných CK Pitipitipa, má cestujúci nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré
 2. nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so zákonom.
 3. Pri poskytovaní zliav alebo špeciálnych cien pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
 4. Právo účasti na zájazde, resp. poskytnutie všetkých objednaných služieb, vzniká cestujúcemu až zaplatením ceny zájazdu, resp. zabezpečovaných služieb v plnej výške a splnením ostatných deklarovaných podmienok poskytnutia zájazdu resp. služieb. Platným dokladom pre nástup cestujúceho na zájazd resp. čerpanie služieb je platná Zmluva o zájazde a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu resp. zabezpečovaných služieb. CK Pitipitipa si vyhradzuje právo tieto doklady vyžadovať od cestujúcich pri nástupe na zájazd.
 5. CK Pitipitipa má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy o zájazde zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu, alebo všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny zájazdu alebo za všetky objednané služby je cestujúci povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 35 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb. Odstupné a uplatňované nároky na náhradu škody sú splatné ihneď.
 6. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb, je cestujúci povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu. Rovnaká platobná povinnosť platí pri špeciálne deklarovaných akciách s podmienkou 100% platby ceny zájazdu pri vzniku zmluvného vzťahu.
 7. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet CK Pitipitipa.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že CK Pitipitipa je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien, pokiaľ to vyžaduje CK, ktorá zájazd organizuje. Týka sa to:
 9. a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o zájazde s cenou prepravy ku dňu začatia zájazdu,
 10. b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní a poplatok pri uzavretí zmluvy o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov ku dňu začatia zájazdu, alebo
 11. c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EUR pri porovnaní hodnoty tohto kurzu pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu ku dňu začatia zájazdu.
 12. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 7 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.
 13. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK Pitipitipa nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny zájazdu, v opačnom prípade je CK Pitipitipa oprávnená postupovať podľa ods. 3 tohto článku resp. čl.V ods. 2.
 14. Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto článku prekročí 8 % ceny zájazdu, zmluvné strany budú postupovať podľa čl. V ods. 1 písm. b/.
 15. CK Pitipitipa nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu z dôvodov za ktoré zodpovedá cestujúci resp. nezodpovedá CK Pitipitipa.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

 1. K základným právam cestujúceho patrí:
 2. a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
 3. b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb ktoré sú CK Pitipitipa známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa CK Pitipitipa neskôr dozvedela, ak bola zaplatená cena zájazdu. Informačná povinnosť v zmysle zákona týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá.
 4. c) Právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok.
 5. d) Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK Pitipitipa, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK Pitipitipa informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK Pitipitipa v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Nový cestujúci nemá nárok na zohľadnenie akcií, zliav, cestovného poistenia a iných benefitov, ktoré boli spojené výhradne s osobou pôvodného cestujúceho alebo s podmienkami špeciálnych akcií.
 6. e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok a uplatnenie nárokov podľa čl. VIII týchto všeobecných zmluvných podmienok.

f ) Právo na kontakt na zástupcu CK Pitipitipa, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia osobných údajov inej fyzickej osoby cestujúci prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý kedykoľvek na žiadosť Pitipitipa vie doložiť a zároveň ju informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov CK Pitipitipa.

 1. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:
 2. a) Poskytnúť CK Pitipitipa súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy o zájazde a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené.
 3. b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade CK Pitipitipa nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.
 4. c) Zaplatiť cenu zájazdu v plnom rozsahu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. III. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť;
 5. d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK Pitipitipa.
 6. e) Prevziať od CK Pitipitipa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.

f ) V prípade, ak cestujúci zistí nesprávnosť údajov, je povinný o tom bezodkladne informovať CK Pitipitipa.

 1. g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK Pitipitipa, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).
 2. h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK, ktorá zájazd organizuje, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, a dodržiavať stanovený program zájazdu v mieste pobytu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu; v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu, alebo čerpania služieb je CK Pitipitipa oprávnená odoprieť cestujúcemu ich poskytnutie, čím cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
 3. i) Niesť výlučnú zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.
 4. j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

 

 V. PRÁVA A POVINNOSTI CK PITIPITIPA

 1. K základným povinnostiam CK Pitipitipa patrí najmä:
 2. a) poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu v mieste pobytu.
 3. b) povinnosť mať k dispozícií cestujúcemu k nahliadnutiu zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku CK cez ktorú je zájazd zrealizovaný.
 4. c) povinnosť v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta (ďalej aj „Pokyny na zájazd“) a to ich zaslaním na adresu cestujúceho uvedenú v zmluve o zájazde, alebo iným dohodnutým spôsobom. Pokyny na zájazd sa doručujú len jednému cestujúcemu zo zmluvy o zájazde, ktorý je povinný informovať všetkých ostatných cestujúcich z uzatvorenej zmluvy o zájazde, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
 5. Pitipitipa si vyhradzuje právo neposkytnúť cestujúcemu zájazd resp. služby cestovného ruchu dohodnuté v zmluve o zájazde v prípade, ak cestujúci riadne a včas neuhradí cenu za dohodnuté služby v lehote uvedenej v zmluve o zájazde resp. v súlade s podmienkami týchto všeobecných zmluvných podmienok, prípadne ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zo strany CK Pitipitipa. CK Pitipitipa nie je povinná vyzývať cestujúceho na úhradu dohodnutej ceny za služby cestovného ruchu ani poskytnúť cestujúcemu dodatočnú lehotu na úhradu ceny zájazdu v prípade, ak si cestujúci zakúpil zájazd v akcii Last minute, ktorého cena je splatná spravidla ihneď, ak zmluva o zájazde neurčuje inak.
 6. CK Pitipitipa nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

 

 

VI. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

 1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
 2. a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK Pitipitipa je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK Pitipitipa bude informovať cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.
 3. b) Ak je CK Pitipitipa nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takom prípade CK Pitipitipa bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o
 4. i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
 5. ii) právo cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,

iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne,

iiii) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu, CK Pitipitipa je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

 1. Počas čerpania služieb:
 2. a) CK Pitipitipa je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK Pitipitipa nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK Pitipitipa povinná:
 • zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľné a zodpovedajúce charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené, alebo
 • vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
 • poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
 • poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo
 • zabezpečiť iné práva podľa zákona.
 1. b) V prípade, ak dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, je CK Pitipitipa povinná zabezpečiť pre cestujúceho náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti, resp. letovisku. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.
 2. c) CK Pitipitipa nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu zapríčinených CK, ktorá zájazd organizuje, cestujúcim, treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK Pitipitipa).

 

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ZÁJAZDE CESTUJÚCIM A ODSTUPNÉ

 1. Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.

Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

 1. a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 EUR, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a dôvodom odstúpenia od zmluvy je závažná choroba, nehoda alebo úmrtie objednávateľa alebo jeho blízkej osoby. Odstúpenie od zmluvy treba bezodkladne nahlásiť písomne, alebo telefonicky v CK Pitipitipa a objednávateľ sa musí preukázať potvrdením od lekára.
 2. b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 30 dní a viac pred termínom začatia zájazdu,
 3. c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote od 29 do 15 dní pred termínom začatia zájazdu,
 4. d) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 14 a menej dní pred termínom začatia zájazdu. Podmienky predaja leteckých zájazdov na pravidelných linkách a ich jednotlivé náležitosti sa riadia podmienkami jednotlivých leteckých spoločností a môžu byť u jednotlivých leteckých spoločností rozdielne. Pre služby označené ako „nonrefundable“, resp. „nonchangeable“, resp. nontransferable“ a podobne je výška odstupného od okamihu zakúpenia 100 % z ceny takejto služby.

 

 1. Výška odstupného sa riadi týmito podmienkami poskytovateľa služieb tretej strany pre cestujúcich (objednávateľa), ktorí majú vo svojej zmluve o zájazde definované ubytovacie zariadenia 5* rezort Prairies de la Mer, alebo 3* rezidencia Jardins de la Mer v Port Grimaud, Francúzsko:

 

Ponuka Štandard

 1. a) pri ponuke Štandard má cestujúci právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez poplatku v lehote 60 dní a viac pred termínom začatia zájazdu,
 2. b) ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 30 dní až do 60 dní pred termínom začatia zájazdu bez adekvátneho dôvodu, (nehoda, úmrtie, závažná choroba objednávateľa alebo jeho blízkej osoby) je výška odstupného 30 % z celkovej ceny zájazdu,
 3. c) ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 29 a menej dní pred termínom začatia zájazdu, bez adekvátneho dôvodu (nehoda, úmrtie, závažná choroba objednávateľa alebo jeho blízkej osoby) je odstupné vo výške 100 % ceny zájazdu.

 

Ponuka Liberté

 1. a) pri ponuke Liberté má cestujúci právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez potvrdenia a poplatku v lehote 14 dní a viac pred termínom začatia zájazdu,
 2. b) cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez poplatku aj menej ako 14 dní pred príchodom, pokiaľ ide o adekvátny dôvod (nehoda, úmrtie, závažná choroba objednávateľa alebo jeho blízkej osoby) V takomto prípade treba bezodkladne informovať CK Pitipitipa s potvrdením o danej situácii od lekára.

 

 1. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu a neoznámi skutočnosť bezodkladne CK Pitipitipa, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby.
 2. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej zmluvy na nové podmienky, ak takúto zmenu je CK Pitipitipa schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupného podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.
 3. CK Pitipitipa si vyhradzuje právo odpočítať odstupné prípadne svoj nárok na náhradu škody od zloženej zálohy, alebo zo zaplatenej ceny zájazdu.

 

VIII. REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVANIE ZÁJAZDU

 1. CK Pitipitipa zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).
 2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK Pitipitipa alebo jej poverenému zástupcovi.
 3. CK Pitipitipa je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK Pitipitipa neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.
 4. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak CK Pitipitipa oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.
 5. Ak CK Pitipitipa nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť:
 6. a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
 7. b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
 8. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK Pitipitipa podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a CK Pitipitipa poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.
 9. Ak CK Pitipitipa nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, cestujúci má právo
 10. a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK Pitipitipa náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
 11. b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.
 12. CK Pitipitipa je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak
 13. a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a) tohto článku,
 14. b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b) tohto článku,
 15. c) cestujúci v súlade s odsekom 7 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
 16. d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.
 17. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do jedného roka od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.
 18. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 6 alebo odseku 7 tohto článku. Ak CK Pitipitipa nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody.
 19. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK Pitipitipa v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b), všetko tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.
 20. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK Pitipitipa uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty. V prípade letov na pravidelných linkách zabezpečuje služby ubytovania letecká spoločnosť.
 21. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola Pitipitipa o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.
 22. CK Pitipitipa sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
 23. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo CK Pitipitipa, alebo CK prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. CK Pitipitipa je povinná postúpiť doručený podnet CK, ktorá organizuje zájazd bezodkladne. Deň doručenia podnetu CK Pitipitipa sa považuje za deň doručenia CK, ktorá zájazd organizuje.
 24. CK Pitipitipa je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím
 25. a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
 26. b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK Pitipitipa je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli Pitipitipa poskytnutím pomoci cestujúcemu.

 1. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII, je cestujúci povinný poskytovať CK Pitipitipa maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
 2. Informácia o reklamačných postupoch:
 3. a) Cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle CK, ktorá zájazd organizovala, alebo priamo priamo v CK Pitipitipa.
  b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Klient má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.
 4. c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK, ktoré zájazd organizujú, alebo pracovníci CK Pitipitipa.
 5. d) Pitipitipa zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.
 6. e) O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.

f ) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde.

 1. g) CK Pitipitipa vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

IX. NÁHRADA ŠKODY

 1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VIII ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK Pitipitipa; náhradu škody poskytne CK Pitipitipa cestujúcemu bezodkladne.
 2. CK Pitipitipa sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené:
 3. a) cestujúcim,
 4. b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
 5. c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
 6. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK Pitipitipa. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK Pitipitipa.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.
 8. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa čl. VIII, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK Pitipitipa bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.
 9. Poistný vzťah v rámci cestovného poistenia vzniká priamo medzi cestujúcim a poisťovacou spoločnosťou. CK Pitipitipa neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov a plnení z tohto vzťahu.

 X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje cestujúcich CK Pitipitipa spracúva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a platným zákonom o ochrane osobných údajov. Cestujúci poskytuje CK Pitipitipa osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o zájazde s CK Pitipitipa. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o zájazde nie je CK Pitipitipa povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CK Pitipitipa so zmluvy o zájazde. CK Pitipitipa spracúva osobné údaje cestujúcich v rozsahu v akom boli poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o zájazde. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK Pitipitipa o ich zmene. Osobné údaje bude CK Pitipitipa spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi po nevyhnutnú dobu.

CK Pitipitipa poskytuje osobné údaje cestujúceho najmä leteckej spoločnosti, ubytovaciemu zariadeniu, spolupracujúcim tretím stranám (iným poskytovateľom služieb) a iným subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CK Pitipitipa zo zákona. CK Pitipitipa postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi cestujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny a to v závislosti podľa toho kde si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude realizovaný podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V prípade ak CK Pitipitipa bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, cestujúci je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Cestujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané, má právo od CK Pitipitipa

požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Detailnú informačnú povinnosť CK Pitipitipa vo vzťahu ochrane osobných údajov cestujúcich si CK Pitipitipa plní prostredníctvom webového sídla www.pitipitipa.com v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

XI. OCHRANA PRE PRÍPAD ÚPADKU

CK je v súlade so zákonom povinná po celý čas prevádzkovania CK zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku v rozsahu a podľa podmienok zákona tak, aby boli v prípade úpadku uspokojené nároky cestujúcich. Nároky cestujúceho, ktoré mu vznikli voči CK v dôsledku úpadku, prechádzajú na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku. Cestujúci, ktorý zaplatil CK za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu, má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku, ak CK z dôvodu svojho úpadku:

 • nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu,
 • nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil,
 • nevráti cestujúcemu rozdiel medzi cenou zaplatenou CK a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, ak bol zájazd poskytnutý len sčasti.

CK uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 54228573 DIČ: 4120102096, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B.

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinnosti CK Pitipitipa podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy o zájazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 2. Platnosť týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK Pitipitipa s výnimkou prípadov, ak CK Pitipitipa vopred dohodne písomne s cestujúcim iný rozsah vzájomných práv a povinností.
 3. Podpisom zmluvy o zájazde cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu o zájazde sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto všeobecných zmluvných podmienok a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.
 4. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v ponukových materiáloch CK Pitipitipa, na webovej stránke www.pitipitipa.com o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe ich zverejnenia a CK Pitipitipa si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s cestujúcim.
 5. Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK Pitipitipa nadobúdajú platnosť dňa 01.12.2023. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových materiáloch, na webovej stránke www.pitipitipa.com ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku

dňu ich vygenerovania a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich zverejnenia.        

Všeobecné podmienky pre ubytovacie zariadenia CK Pitipitipa

1.) Počet osôb, ktoré sú ubytované v obytných mobilných domoch, apartmánoch, domoch a v hotelových izbách nesmie prekročiť počet osôb uvedených v zmluve o zájazde medzi klientom a CK Pitipitipa.

2.) Rezervácia nadobúda účinnosť len po zaplatení celej sumy pobytu.

3.) Ubytovanie je k dispozícii od 16.00. Pri ukončení pobytu ho musíte uvoľniť bezpodmienečne do 10.00 ráno.

4.) Kauciu za ubytovanie je klient povinný zaplatiť pri príchode. Táto záloha mu bude vrátená pri odchode, po kompletnej kontrole. CK Pitipitipa si vyhradzuje právo na ponechanie si celej alebo časti kaucie v prípade nesplnenia hygienických podmienok, resp. v prípade poškodenia prenajatého zariadenia. Ak sa odchod klienta musí uskutočniť mimo otváracej doby, ubytovacie zariadenie sa bude kontrolovať až po odchode klienta a záloha mu bude následne vrátená.

5.) O čistotu zariadenia sa počas celého pobytu stará klient. Prenajaté zariadenie musí byť vyčistené pred odchodom klienta, ktorý si ho prenajal, v opačnom prípade si CK Pitipitipa vyhradzuje právo na ponechanie časti z kaucie. Ak má klient záujem o upratovacie služby, môže o ne požiadať. Cena za záverečné upratovanie je pevné stanovená v závislosti od typu ubytovania. Klienti ubytovaní v mobilných domoch  Fare a Roka v 5* rezorte Prairies de la Mer majú záverečné upratovanie zadarmo.

6.) Podrobnosti vybavenia ubytovania nájde klient na webovej stránke CK Pitipitipa pri každom type ubytovania. Posteľná bielizeň a uteráky sú pri niektorých typoch ubytovania už v cene. Pri ostatných modeloch ubytovania si posteľnú bielizeň musí priniesť klient sám, alebo si ju môže za poplatok požičať. Ďalšie služby sú možné za poplatok podľa dostupnosti (plynový gril, vysoká detská stolička, detská postieľka, posteľná bielizeň, uteráky). Poplatky sú uvedené na stránke CK Pitipitipa pri jednotlivom type ubytovania.

7.) CK Pitipitipa a majitelia ubytovacích zariadení sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za finančnú hotovosť a osobný majetok klientov uložený v ubytovacích zariadeniach.

8.) Domáce zvieratá sú povolené iba pri jednotlivých typoch ubytovania. Klient ich musí mať neustále na vodítku a pod kontrolou počas celej doby pobytu.

9.) Turistická daň (pobytová taxa) pre rok 2024 je individuálna podľa výberu ubytovania.

10.) Rezervácia: Rezervovať pobyt alebo zájazd si môžete emailom, telefonicky alebo na webovej stránke www.pitipitipa.com. Pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% z ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak. Najneskôr 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní pred začiatkom zájazdu alebo pobytu je objednávateľ povinný uhradiť 100% z ceny objednaných služieb.