Ochrana osobních údajů

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV v cestovnej kancelárii Pitipitipa, s.r.o., Námestie SR, 01401 Bytča
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”).

Kto je správca vašich osobných údajov a jeho kontaktné údaje.

Spoločnosť Pitipitipa, s.r.o
Adresa: Pitipitipa, s.r.o., Námestie SR 10/10D, 01401 Bytča, Slovenská republika
IČO: 45377391
DIČ: 2022950776
Telefón: 00421 944 277 915
Email: info@pitipitipa.com

Aké osobné údaje klientov a na aké účely ich spracúvame?

Spoločnosť Pitipitipa, s.r.o. spracúva osobné údaje všetkých dotknutých osôb – klientov, ktorí sú uvedení v zmluve o obstaraní zájazdu.
– Meno a Priezvisko, Dátum narodenia, Adresa trvalého príp. prechodného bydliska, Číslo cestovného dokladu, Rodné číslo, Telefónne číslo, E-mailová adresa, Údaje o destinácii, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách

Účely spracúvania osobných údajov klientov:

– Hlavným účelom spracúvania osobných údajov Pitipitipa, s.r.o. je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie vášho zájazdu, pobytu ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
– Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovania prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť Pitipitipa, s.r.o. založená osobitným predpisom.
– Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje získavame prostredníctvom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu, to znamená že všetky údaje sú získané priamo od Vás klientov.

Kto sú príjemcovia osobných údajov – komu CK Pitipitipa osobné údaje poskytuje?

Osobné údaje poskytujeme len výhradne zmluvným dodávateľom vami požadovaných služieb cestovného ruchu – dopravcovia, alebo naši partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb.

Dochádza k prenosu osobných údajov do 3. Krajín?

Áno, ale výhradne len za účelom zabezpečenia plnenia vašej zmluvy v prípade, že si klient zájazd do takejto krajiny sám objedná a s prenosom vyjadrí výslovný súhlas, ktorý je nevyhnutne potrebný na plnenie zmluvy a na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť jeho ako dotknutej osoby.

Súbory cookies.
Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookies.
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.
Súbory cookies pomáhajú napr.:
– k správnej funkčnosti našich stránok,
– pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať;
– pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;
– pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.

Aké cookies zbierame?
Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zahŕňajú typ internetového prehliadača a operačného systému ktorý používate, názov domény miesta, z ktorého sa pripájate (IP adresa), dátum, čas a trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových stránkach a stránky, ktoré zobrazujete. Súbor cookies obsahuje tiež jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje váš prehliadač. To nám pomáha rozpoznať váš prehliadač keď znova navštívite naše webové stránky.
Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc.(Ďalej len “Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies.
Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
– rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ako vymažem súbory cookies?

Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.
V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
– právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
– právo na prístup k údajom
– právo na vymazanie osobných údajov
– právo na obmedzenie spracúvania
– právo vniesť námietku
– právo na podanie sťažnosť
– právo na prenos údajov
Právo na doplnenie a opravu
Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu a požiadať o ich opravu a doplnenie.
Prístup k údajom
Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy .
Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):
– Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
– Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
– Osobné údaje boli spracované nezákonne
– Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
– Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov
Právo na obmedzenie spracúvania
– Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:
– namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
– spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
– vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
– namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov
Právo na vznesenie námietky
Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.
Právo na podanie sťažnosti
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate,že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou

Platné od 24.5.2018